Безплатно обучение с Ваучери-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ (НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1)


След попълване на Заявление към Агенция по заетостта се посочва обучаваща организация Виктория-ПМ ЕООД,уеб сайта е :

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СРЕДНО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ

С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

(НИВА 3-4 ОТ DigComp 2.1)

Общ брой часове за обучение - 45 учебни часа

Цялата програма можете да видите от тук

 

Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Примерни софтуерни програми и задачи за изпълнение

Учебни

часове

1. Грамотност, свързана с информация и данни

3 часа

1.1 Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално

съдържание

Знания: разпознава собствените си нужди от дигитално съдържание и информация, свързани с решаване на рутинни и нерутинни проблеми,

познава стратегии за търсене в Интернет, познава специализирани системи за търсене и достъп до информация в Интернет (платформи

за търсене на работа).

Умения: може да се регистрира и да използва специализирани системи и платформи за намиране на работа, може да намира достъп до

информация и данни в конкретни направления.

Нагласи: създава лични стратегии за търсене и намиране на информация за решаване на рутинни и нерутинни проблеми

Работа със

специализирани

портали в интернет

Стратегии за търсене на

информация

Работа с уеб търсачки:

- Разширено търсене в

Google

- Разпознава основните

специализирани сайтове за търсене и предлагане на работа

- Създаване на регистрация в сайт за търсене на работа

1 час

1.2 Оценяване на данни, информация и дигитално

съдържание

Знания: разпознава автентични източници на дигитално съдържание и информация в Интернет, познава подходи за манипулиране и

фалшифициране на информация и познава феномена фалшиви новини.

Умения: може да анализира, да оценява и критично да отсява достоверна информация и данни спрямо източниците на информация.

Нагласи: критичен поглед към информацията, не разпространява фалшиви новини и мотивира други да не разпространяват фалшиви новини.

Фалшиви новини

Източници на

фалшиви новини

Разпознава кои са автентични източници на информация в интернет. Разпознава източници на фалшиви новини

1 час

1.3 Управление на данни, информация и дигитално

съдържание

Знания: познава начини за съхраняване и организиране на дигитално съдържание, информация и данни в различни електронни среди и в различни файлови формати.

Умения: може да организира и съхранява информация и дигитално съдържание в различни структурирани дигитални среди (в интернет, в

облачни среди и на умен телефон).

Нагласи: използва структурирани подходи за организиране на информация и знания от интернет, в облачни среди и на лични устройства.

Разпознава основни типове файлови

разширения

Организация на

компютърна система

Управление на Файлова система

Разпознава основни типове

файлови разширения

Знае как да работи с

файлове на различни устройства.

1 час

2. Комуникация и сътрудничество

8 часа

2.1 Взаимодействие чрез дигитални технологии

Знания: разпознава и знае как да използва различни технологии за комуникация за изпълнение на конкретни задачи (търсене и намиране на работа).

Умения: може да използва дигиталните технологии и инструменти за общуване и сътрудничество, може да използва най подходящи приложения за комуникация през различни устройства (текстови съобщения, писмена кореспонденция, видео разговори) във формален и неформален контекст.

Нагласи: избор на подходящи дигитални технологии за комуникация в различен контекст.

Обяви за работа,

Платформи за работа

Подготовка на

документи

Подготовка и изпращане на

пакет документи за

кандидатстване за работа

(Автобиография, Мотивационно писмо) чрез

електронна поща.

Изпращане на съобщение в

електронна среда в отговор

на обява на работа.

2 часа

2.2 Споделяне чрез дигитални технологии

Знания: познава и избира начини и подходи за споделяне и разпространяване на информация чрез дигитални технологии, разпознаване на добри практики и технологични ограничения.

Умения: използва подходящи технологии и методи за споделяне и разпространяване на информация и данни, включително и чрез социални медии, може да обясни и обоснове избор и подходи за дигитално споделяне на информация.

Нагласи: спазва подходящи практики за споделяне на информация и данни в различен контекст, винаги се позовава на източници на информация

Начини и подходи

за споделяне на

различна по обем

и вид информация

Записване на видео-визитка

в отговор на обява за работа

и споделяне чрез електронни

средства (напр. в облачна

среда)

2 часа

2.3 Участие в гражданските процеси чрез дигитални

технологии

Знания: разпознава основни електронни публични услуги в интернет и познава интернет платформи за публични услуги в РБ.

Умения: може да се регистрира и да използва електронни публични услуги в РБ.

Нагласи: положително отношение за използване на електронни публични услуги.

 

Създаване на регистрация и

запознаване със сайта:

e-Gov.bg за ползване на

публични услуги в РБ.

1 час

2.4 Сътрудничество чрез дигитални технологии

Знания: познава и избира най-подходящи облачни технологии за съвместна работа в интернет, изпълнява рутинни задачи с подходящи инструменти и технологии за сътрудничество

Умения: може да определи функционалностите и да избере най -подходящи технологии за съвместна работа и сътрудничество.

Нагласи: следва добри практики за сътрудничество чрез облачни технологии

Основни

функционалности

на програми за

съвместна работа

Познава основните функционалности на програми, включени в платформи като Google Docs, Microsoft 365, или

други.

1 час

2.5 Онлайн етикет

Знания: познава и прилага етични норми и правила на поведение в дигитална среда, съобразява се с аудиторията, проявява уважение към другите, включително и към различията на мнения и разнообразието на

гледни точки.

Умения: може да общува етично в интернет.

Нагласи: осмисля етичното използване на технологиите и поведение в интернет среда

Онлайн етикет и

правила за поведение в

разнообразни

среди в интернет

Разпознава и спазва добри

практики за общуване в

интернет, например във

форуми за търсене на работа, при изпращане на електронна поща и други.

1 час

2.6 Управление на дигиталната

идентичност

Знания: разпознава конкретни видове дигитална идентичност и разбира концепцията за дигитален отпечатък, разбира как програмите и приложенията събират и споделят лична информация в интернет.

Умения: може да обясни конкретни начини за защита на своята репутация онлайн, прилага добри практики за изграждане на дигитална идентичност, прилага рутинни действия за предпазване на дигиталната идентичност и

репутация в различни дигитални среди.

Нагласи: позитивни модели и внимателен подход при изграждане на дигитална идентичност.

Електронен

отпечатък и

електронни следи

Познава как се оставят

електронни следи.

Може да прави настройки за

защита в браузера (cookies)

Основни рискове за

репутацията в електронна

среда

 Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни