Курс МОНТЬОР НА АСАНСЬОРИ І-ва,ІІ-ра,ІІІ-та степен


КУРСОВЕ ЗА АСАНСЬОРНИ МОНТЬОРИ
Съгласно  Наредба  № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на првоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“
Изисквания за придобиване на степен
І. ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Трета степен на правоспособност, е най-ниската от трите степени. След успешно полагане на  изпит, курсистът  придобило трета степен на правоспособност. Усвоява  професионални знания и умения за монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори с неголяма сложност на конструкцията – самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електро задвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25 m.                                                 Необходими документи при кандидатстване:                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Заявление по образец
2. Копие от диплома за завършено средно техническо или по-висока степен на образование с квалификация по професиите „машинен монтьор“ или „електромонтьор“, придружено с екземпляр от изучаваните предмети.
3. Медицинско свидетелство с  преминат преглед при   Невролог,Очен лекар,Вътрешни болести и заключение че Професията асансьорен монтьор не е противопоказна,Отделна бележка от Психиатрията,че лицето е психически здраво и не се води на отчет,или това  да се впише в медицинското свидетелство .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4. Копие от документ удостоверяващ трудов стаж минимум 6 месеца на длъжност „монтьор на машини и съоръжения“. Документът следва да бъде:                   – копие от трудова книжка, с брой страници  удостоверят 6 месеца стаж,на страницата да е видно  името на кандидата   , или                                                           – справка от НАП в която да фигурира периода, името и длъжността на която се осигурявало лицето,или                                                                                                                  -копие от осигурителна книжка доказващо, че кандидатът е упражнявал професия „монтьори на машини и съоръжения“ или друга, в област    свързана с техниката,или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - служебна бележка от фирмата в която лицето е работило,с описание на длъжността  и периода от дата до дата
   5. Снимка на кандидата – 2 броя, цветна, паспортен формат
  6. Цена на курса -  1200 лв.

ІІ. ВТОРА СТЕПЕН НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Придобиване на втора степен на правоспособност имат право лица, които притежават свидетелство за трета степен на правоспособност и са изминали 2 години от датата за явяване на изпит за трета степен.Датата на изпита е вписана  в Свидетелството за правоспособност –ІІІ степен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Необходими документи за кандидатстване:                                                                                                                                                                                                                                                                         1. Заявление по образец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Копие от диплома за средно образование;
3. Копие от свидетелството за трета степен;
4. Медицинско свидетелство с  преминат преглед при   Невролог,Очен лекар,Вътрешни болести и заключение, че Професията асансьорен монтьор не е противопоказна, Отделна бележка от Психиатрията,че лицето е психически здраво и не се води на отчет,или това  да се впише в медицинското свидетелство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5. Копие от документ удостоверяващ трудов стаж 2 години без прекъсване на длъжност „монтьор на асансьори“. Стажът трябва да е след дата на придобиване на степен трета и се  удостоверява с един от следните документи:                                                                                                                                                                                     – копие от трудова книжка ,брой страници, достатъчни да удостоверят 2 години стаж като на тях фигурира името на кандидана, или                                       – справка от НАП в която да фигурира периода, името и длъжността на която се осигурявало лицето , или                                                                                                               -копие от осигурителна книжка доказващо, че кандидатът е упражнявал професия „монтьор на асансьори“   – трета степен 2  години                                          – за собственици на фирми – справка от „Агенция по вписванията“ и справка от НАП, или -копие от осигурителна книжка,или                                                                -- служебна бележка от фирмата в която лицето е работило,с описание на длъжността  и периода от дата до дата
 6. Снимка на кандидата – 2 броя, цветна, паспортен формат.                                                                                                                                                                                                                          След успешно положен изпит за втора степен на правоспособност лицето разполага с професионални знания и умения за, монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори със сложна конструкция- асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1.0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане,поемане на отговорност за работата на друго лице, осъществяване на контрол за безопасното функциониране на асансьорите, които монтира, поддържа или ремонтира.
Цена на курса  -890лв.


ІІІ. ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Придобиване на първа степен на правоспособност имат право лица, които притежават свидетелство за втора степен на правоспособност и са изминали 2 години от датата за явяване на изпит за втора степен,датата е вписана в свидетелството.              Необходими документи за кандидатстване:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Заявление по  образец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Копие от диплома за завършено средно образование;
3. Копие от свидетелството за втора степен;
4. Медицинско свидетелство с  преминат преглед при   Невролог,Очен лекар,Вътрешни болести и заключение, че Професията асансьорен монтьор не е противопоказна, Отделна бележка от Психиатрията,че лицето е психически здраво и не се води на отчет,или това  да се впише в медицинското свидетелство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5. Копие от документ удостоверяващ трудов стаж 2 години без прекъсване на длъжност „монтьор на асансьори“. Стажът трябва да е след дата на придобиване на степен втора.Документът следва да  бъде:                                                                                                                                                                                                                                       – копие от трудова книжка ,брой страници, достатъчни да удостоверят 2 години стаж като на тях фигурира името на кандидата,  ИЛИ                                    – справка от НАП в която да фигурира периода, името и длъжността на която се осигурявало лицето, или                                                                                                               -  копие от осигурителна книжка доказващо, че кандидата е упражнявал професия „монтьор на асансьори“ – втора степен 2 години                                                  – за собственици на фирми – справка от „Агенция по вписванията“ и справка от НАП или копие от осигурителна  книжка,или                                                                  - служебна бележка от фирмата в която лицето е работило,с описание на длъжността  и периода от дата до дата
6. Снимка на кандидата – 2 броя, цветна, паспортен формат                                                                                                                                                                                                                             След успешно положен изпит за първа степен на правоспособност лицето разполага с професионални знания и умения за:
а) монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори с голяма сложност на конструкцията- асансьори със скорост на движение над 1.0 m/s, с групово управление на три и повече асансьори, с регулиране скоростта на движение;
б) поемане на управленчески отговорности за работата на група монтьори на асансьори и за разпределяне на средства;
в) осъществяване на контрол на група монтьори за безопасното функциониране на монтираните.
Цена  на курса -890лв.
За повече информация : 052/710-454 , 0879 408-773,

Изтегли Заявление от тук

 Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни