ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ -ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ-НАРЕДБА РД-2,КООРДИНАТОР ПО ЗБУТ НАРЕДБА 2


ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Длъжностно лице по безопасност и здраве Наредба РД-2 -90 лева

2.Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основни изисквания за безопасност- 90 лева

3. Контрол на качеството на изпълнение на СМР- 90 лева

4. Координатор по безопасност и здраве в етапа на инвестиционното проектиране- 90 лева

5. Координатор по безопасност и здраве Наредба 2- 90 лв.

6. Контрол върху качеството на изпълнение на строителството , за съответствие  на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност-90 лева

7. Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни материали със съществените изисквания за безопасност-90 лева

8. Наредба №4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията-90 лева

9. Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали-90 лева

10. Техническо лице за управление на строителните отпадъци, влагане на рециклирани строителни материали и контрол на качеството на изпълнение на разрушителните дейности на обекта-90 лева

11. Системи за управление на качеството - отговорник по качеството-90 лева

 

Изтегли заявление от тук

 Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни