ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НАРЕДБА РД-07 -2 , КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НАРЕДБА -2 , КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВО НА СМР


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -ЦЕНА 90 ЛЕВА

Във всяка фирма, дори и с едно наето лице, трябва да има длъжностно лице по ЗБУТ.Съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба.С Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. се определят функциите и задачите на длъжностните лица и се определя наименованието на длъжността или на специализираната служба – „орган за безопасност и здраве при работа„.Т.е. понятията „длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ“ и „орган по безопасност и здраве при работа“ на практика означават едно и също.       Как може да бъде изпълнено изискването за „орган за безопасност и здраве при работа“?Работодателят има право да прецени по какъв начин да изпълни изискването.  Законът дава възможност това да стане по един или повече от следните начини:   Чрез възлагане функциите на орган по БЗР като допълнително задължение на едно длъжностно лице и то да съвместява две длъжности .                                                                                                                                                                                                                                       Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни