Проект „Безопасен труд” - BG051PO001-2.3.03

Център за професионално обучение "Виктория-ПМ" е партньор по проект BG051PO001-2.3.02-0261 ESF-2302-03-02011 „Безопасен труд в "ЕЛКОМ-МД” за по-висока производителност на заетите лица”.

 Задълженията на ЦПО "Виктория-ПМ" са провеждане на обучения за ключови компетенции по следните теми:

· Безопасна работа с оборудване и инструменти за студена обработка на металите. Безопасна работа с оборудване за заваряване.

· Безопасна работа в електрически уредби и съоръжения – ниско и средно напрежение.

·   Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения и извършване на товаро-разтоварна работа. 

· Технически надзор - общи изисквания. Безопасна експлоатация на надзорните съоръжения.

·Правила за безопасност при експлоатация на климатична инсталация.
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни