Проект
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 06.12.2021
Квалификационен изпит Фризьор

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 20.10.2021
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 20.10.2021
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 20.10.2021
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 08.10.2021г.
Квалификационен изпит Маникюр, педикюр и ноктопластика

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 08.10.2021г.
Квалификационен изпит ФризьорствоНа 21.04.2021 г.,ще се проведат изпити по специалността Строителен техник. Две групи  ще имат изпит преди обяд и след обед във ВСУ.Една група,ще проведе изпита си в с.Арбанаси,конферетна зала на Комплекс Арбанашки хан. Изпитите във Варна,ще се проведат  от 9 и от 13 ч. Изпита в село Арбанаси от 11,30ч.
Вие сте в: Начало > АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ > Проект "Административен капацитет"

Проект "Административен капацитет"

ЦПО "Виктория - ПМ" е изпълнител по  проект " Повишаване квалификацията на служителите в Община Вълчи дол".
В рамките на процедурата ще бъде повишена квалификацията на служители на община Вълчи дол, чрез провеждане на следните обучения:

  • “Компютърно обучение“ за 30 участника на групи по 7-8 човека;
  • „Обучение за работа със специфични групи граждани“ за 30 участника;
  • „Обучение за екипна и лична ефективност“ за 2 групи по 25 участника.

В периода 16 - 18 август и 23- 25 август 2013 г. ЦПО "Виктория - ПМ" проведе първите обучения на две групи от 25  участника за „Обучение за екипна и лична ефективност“ по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Вълчи дол”, по договор № А 12-22-3/09.05.2013 год. между Община Вълчи дол и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. 

Изнесените обучения се проведоха в хотел „Света Елена“, курортен комплекс „Св.Св.Константин и Елена”.   

Целта на обучението “Обучение за екипна и лична ефективност“ бе запознаване с факторите и придобиване на умения за прилагане на положителни практики, които благоприятстват екипната и лична ефективност в следните аспекти:

- Атмосфера - добрите отношения, уважението между членовете и активното участие на всички са важни предпоставки за екипна ефективност
;
 
- Справяне с конфликт – откритата дискусия, доверието между членовете и правилния подход в конфликтни ситуации е предпоставка за по-висока ефективност;

- Лидерство - умелото ръководство на екипа от един или повече негови членове
предопределя успеха или неуспеха в постигането на общата цел;

- Мотивация - ако членовете на екипа са истински мотивирани за работа, екипът може да надхвърли очакванията;
- Професионално и личностно развитие – членовете на екипа усещат, че не просто постигат определени организационни цели, но и се развиват в личностен и професионален план;

- Цели на екипа – един екип е много по-ефективен, ако членовете му вземат пряко участие в определянето на целите му и периодично оценяват постигнатото;

- Вземане на решение – ако екипът има изработен ясен общоприет механизъм за вземане на решения, ползите от екипната работа са много по-големи, а ефективността – значително по-висока;

- Сътрудничество – Когато хората си сътрудничат, крайните резултати ще са далеч по-високи, отколкото ако всеки работи индивидуално;

- Комуникации - Общуването ражда идеи, дава решения, изглажда недоразумения – накратко, повишава ефективността на екипа;

- Критика - от това дали в екипа се критикува на принципна или на личностна основа се предопределя и прогреса или застоя на един екип;

- Постигане на целите – един от най-важните фактори. Всичко остава на заден план, когато целта на екипа е постигната.

Обучението за екипна и лична ефективност помогна на ръководителите и на първата група от служителите на администрацията да се възползват от един от най-силните управленски инструменти - екипният принцип на работа. Създаването и управлението на ефективен екип ще доведе до по-високи професионални резултати, по-висока мотивация и по-бързо постигане на поставените целите. Един екип е ефективен, когато той постига целите, за които е създаден. Факторите, които зависят от самите участници в екипната работа и от ръководителите на екипа предопределят неговия успех.

Методи за изпълнение на дейностите – в практически план: С оглед постигане целите на проекта и на базата на предишния практически опит на общинските администрации, проектът предвижда използването на един единствен метод за изпълнение на дейностите, свързани с обучения – Емпиричния подход за обучение на „възрастни” хора. Методологията на изпълнение на дейностите е свързана с получаване на възможно най-пълна информация, придобиване на професионални знания, умения и повишен капацитет на ръководители и служители в съответните сфери на дейност на администрацията, в съответствие с идентифицираните професионални потребности и тези на администрацията, както и споделяне на добри общински практики и опит в съответните сфери на дейност.

В периода 2
7-ми - 29-ти септември 2013 г. се проведе "Обучение за работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и такива, които не притежават правни познания" в хотел "Елена" к.к. "Златни пясъци". Обучението беше насочено към придобиване на умения от 30 участника - кметове на населени места, кметски наместници и технически сътрудници за ефективна комуникация и пълноценното обслужване на граждани, принадлежащи към тази специфична група, в т.ч. инвалиди, глухонеми, неграмотни или полуграмотни и др., както и такива, които не притежават правни познания.

Обучението даде възможност да се работи по- ефективно в посока за:

  • създаване на условия за пълноценно участие в живота на страната и в реалностите на пазарната икономика на специфични групи граждани - неграмотни и без правни познания, които са преобладаващи в населените места на община Вълчи дол;
  • създаването на такава среда, в която тези хора ще са възможно най-независими, като в същото време се запазват правата им на трудова заетост, социална защита, адекватни социални услуги, интегрирано образование и обучение, подходяща работна и жизнена среда, възможности за културни и спортни изяви и т.н. 

По дейност 3- „Компютърно обучение“ целева група бяха кметове на населени места, кметски наместници и технически сътрудници към кметствата в Община Вълчи дол. Обученията се проведоха в СОУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол в два компютърни кабинета. Участниците бяха разделени на 4 групи. Първите две групи стартираха обучението си на 14.10.2013 г. и приключиха на 18.10.2013 г. Вторите две групи преминаха обучението си в периода 21.10.2013 г. – 25.10.2013 г. На 31.10.2013г. в заседателната зала на Общинска администрация гр.Вълчи дол, на Ден на кмета, тържествено бяха връчени сертификатите на участниците от г-жа Пенка Йорданова- кмет на Община Вълчи дол.
Обучението премина успешно съгласно изискванията на проекта. Tо беше насочено към:
- запознаване с основните положения и команди на операционната система Microsoft Windows, създаване на умения за работа с нейните основни средства - настройване на системата, създаване на документи, организирането им, отпечатване, стартиране и работа с приложни програми;
- запознаване с възможностите, които предлага световната мрежа – създаване на умения за ефективно търсене на информация по Интернет и социалните мрежи. Работа с електронна поща - получаване и изпращане на електронна поща;
- запознаване с основните понятия и възможности на Microsoft Word, придобиване на практически умения за създаване на документи, тяхното редактиране, оформяне и отпечатване. 
Преподаватели бяха Светлана Александровна Галактионова и Борянка Павлова Дикова – учители със специалност „Информатика” и с богат опит в провеждането на обучения на възрастни.


 
2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Проект "Административен капацитет"