За нас
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
За нас

Център за професионално обучение "Виктория П.М." е регистриран за провеждане на професионално обучение от 1994 г. в Агенция по заетостта гр. София с Удостоверение №56.

От 2003 г. е лицензиран към НАПОО за извършване на професионални обучения с Лицензия № 200312104 от 03.12.2003 г.

От началото на 2004 година до сега имаме проведени над 800 курса за обучения по различни специалности и степени на професионална квалификация.

Обучили сме над 10000 курсиста, безработни и заети лица.

Провели сме 400 обучения по заявка на работодатели по 30 вида специалности от направленията :

» строителство и архитектура;
» икономически професии;
» растениевъдство;
» хотелиерство;
» ресторантьорство;
» услуги за личността;
» други.

Център за професионално обучение "Виктория П.М." предлага следните видове услуги :

» обучение на безработни лица за назначаване на работа във фирма ( по заявка на работодател );
» провеждане на изпити на заети лица за придобиване на документ за квалификация;
» обучения на заети лица за преквалификация или повишаване на квалификацията;
» модулно обучение за Координатори по ЗБУТ в строителството;
» модулно обучение за Координатори по ЗБУТ в хотелиерството;
» модулно обучение за Контрольор по качество на изпълнение на СМР;
» модулно обучение по AutoCAD;
» обучения по част от професията;
» обучения за придобиване на първа квалификационна степен;
» обучения за придобиване на втора квалификационна степен;
» обучения за придобиване на трета степен за професионална квалификация;
» задочни обучения;
» самостоятелна форма на обучение;
» редовно обучение /група/;
» вечерна форма на обучение;


описание на материалната база

Централният ни офис и учебна зала се намират в гр. Варна, квартал Чайка бл.128, офис №1.

Учебната зала е обзаведена с 12 места за обучение на курсисти, 12 броя компютри “Фуджицо сименс” за обучене по информатика и информационни технологии, закупили сме лицензиран продукт за обучение по AutoCAD, Photoshop и Corel Draw, разполагаме със собствена материална база за обучение по строителни професии - кабинети по теоритични и практически занятия по всички специалности от направление строителство и архитектура- тази база се намира в гр.Варна, Западна промишлена зона.

Имаме сключени договори с фирми и браншови организации за провеждане на обучения по практика и осигуряване на стажуване на завършили курсисти от различни професионални направления. Можем да осигурим лицензирани бази за обучение на територията на цялата страна. По желание на работодатели обученията могат да се провеждат и на работното място на курсистите. Документите удостоверяващи завършеното обучение са по утвърдени Образци на Министерството на образованието.


сътрудничество

През месец август 2006 г. ЦПО “Виктория-Петранка Митрева“ сключи договор с Регионална занаятчийска камара гр.Варна за съвместна дейност. След приключване на обучение по занаятчийски професии, курсистите на ЦПО “Виктория-П.М.“ имат право да се явят пред РЗК-гр.Варна за полагане на изпит и придобиване на чирашка, калфенска или майсторска степен. Благодарение на това сътрудничество ние имаме възможност да представяме наши курсисти по строителни специалности за придобиваме на майсторска степен по упражнявана от тях професия.


членство

През 2008 година нашият учебен център стана редовен член на Камарата на строителите в България с Удостоверение №40233 от 18.07.08 г.


 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
За нас